ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

  1. De goederen worden geleverd en worden eigendom van de koper vanaf hun individualisering bij het vertrek uit onze fabriek of opslagplaatsen, zelfs indien de prijzen franco ter bestemming werden vastgesteld.

  2. De goederen reizen steeds op risico van de koper, die zelf verhaal tegen de vervoerder dient uit te oefenen, zelfs in geval ze vrachtvrij worden verzonden.

  3. Als, gedurende het tijdperk tussen de ontvangst van de bestelling van de klant en de levering, onze prijzen zouden verhogen ten gevolge van een of andere maatregel of toestemming, zullen we het recht hebben deze prijsverhoging voor de rekening van de koper te geven.

  4. Behoudens afzonderlijke specificatie, zijn al onze facturen betaalbaar 14 dagen na data door trekking op de kassa van de klant of door domiciliering bij een bank.

  5. Overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 (Europese richtlijn 2000/35/CE), zal elke betaling, die meer dan 30 dagen na factuurdatum plaatsvindt, verhoogd worden zonder aanmaning van de interest gebaseerd op de referentie-interestvoet van de Europese Centrale bank vermeerderd met 7 percent.

  6. Iedere klacht dient schriftelijk te geschieden binnen de acht dagen vanaf de levering der goederen. Deze klacht zal enkel ontvankelijk zijn voor zover de goederen in de staat, waarin ze zich bevonden bij de levering, aan een onderzoek van onzentwege kunnen worden onderworpen. Nochtans zal elke garantie komen te vervallen, in geval van zichtbare gebreken, indien de goederen reeds bewerkt of verwerkt werden. Indien de klacht gegrond bevonden wordt, zullen onze verplichtingen zich uitsluitend beperken tot de kosteloze vervanging van onze gebrekkige goederen.

  7. Niettegenstaande alle andersluidende bepalingen van de koper, worden onze verkopen uitsluitend door de bovenstaande clausules geregeld. Alle betwistingen zullen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbank van Doornik vallen.

  8. Privacy
    In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR in het Engels), verbindt Iscal Sugar Caramel zich ertoe uw persoonsgegevens te respecteren. De voorwaarden voor het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens kunt u nagaan in het Privacybeleid. De persoonsgegevens die wij verwerken, zijn de gegevens die u ons vrijwillig meedeelt, hetzij telefonisch, hetzij via e-mail of via een elektronische gateway ... en zijn uitsluitend bedoeld om uw vragen te beantwoorden. Indien u niet naar ons terugkeert, zullen de doorgegeven gegevens later niet meer worden gebruikt. Alle nuttige informatie over het recht van toegang, rectificatie, wissing, inzage, correctie, overdracht en wijziging van de toevertrouwde persoonsgegevens kan op eenvoudig verzoek op papier worden verkregen.