Privacybeleid

 1. Wie verwerkt uw persoonsgegevens ?
  1.1 De verwerkingsverantwoordelijke

Iscal Sugar Caramel
PARC INITIALIS, BOULEVARD INITIALIS, 5
7000 BERGEN - BELGIUM
TEL : +32 (0)65 39.49.40
FAX : +32 (0)65.39.49.49
BTW : BE 0861.251.419

Iscal Sugar Caramel (hierna ‘Iscal Sugar Caramel’ genoemd) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dat houdt in dat we bepalen welke gegevens worden verzameld, wat het doel van de verwerking is en welke technische en organisatorische middelen voor de verwerking van uw gegevens worden gebruikt. Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u telefonisch contact met ons opnemen op het nummer +32 (0) 65 39 49 40, of per e-mail op caramel@iscalsugar.be

  1.2 De onderaannemer(s)

Het staat Iscal Sugar Caramel vrij om onderaannemers te gebruiken. De onderaannemer is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die uw persoonsgegevens op verzoek en in naam van de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt. De onderaannemer is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen en handelt altijd in opdracht van Iscal Sugar Caramel.

 1. Waarom deze privacyverklaring ?

Iscal Sugar Caramel hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens. Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met Verordening 2016/679, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door gebruik te maken van onze website verklaart u kennis te hebben genomen van ons privacybeleid en uitdrukkelijk in te stemmen met het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens op de wijze die beschreven wordt in dit document. We behouden ons het recht voor op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid. Elke substantiële wijziging zal u steeds duidelijk worden meegedeeld. Wij raden u echter aan dit document regelmatig te raadplegen.

 1. Op welke basis worden uw gegevens verwerkt ?

In overeenstemming met de AVG verwerken wij uw gegevens op basis van de volgende rechtsgronden :

 • op grond van de uitvoering van precontractuele maatregelen en de uitvoering van de overeenkomst die we met u afsloten, voor alles wat verband houdt met het gebruik en de levering van onze diensten.
 • op grond van de uitvoering van het contract dat we met u afsloten en op grond van onze wettelijke verplichtingen voor alles wat betrekking heeft op het beheer van de contractuele relatie en de facturering.
 • op grond van uw toestemming voor het verzenden van promotionele aanbiedingen (direct marketing).

 1. Welke persoonsgegevens worden verzameld?

De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot wat strikt noodzakelijk is om de door Iscal Sugar Caramel nagestreefde doelstellingen te bereiken. De categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft, worden hieronder opgesomd:

 • Naam, voornaam, adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Informatie over uw verbinding (IP-adres, locatie etc.)
Deze gegevens worden verzameld tijdens uw bezoek aan onze website, wanneer u ons contactformulier invult en/of wanneer u per e-mail contact met ons opneemt. Andere persoonsgegevens kunnen later worden verzameld, bijvoorbeeld in het kader van het uitvoeren van de bestelling. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het leveren van onze diensten. Daarnaast gebruiken we cookies om gebruikers te herkennen en hen een gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden en om eventuele fouten op de website op te sporen en te corrigeren. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over ons gebruik van cookies. In geen geval verzamelen of verwerken we gevoelige gegevens.

 1. Wat zijn de doelstellingen?

Iscal Sugar Caramel verzamelt uw persoonsgegevens met als enige doel u een optimale en gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden. De verwerking van uw persoonsgegevens is essentieel voor de goede werking van de website en voor de levering van onze diensten. Indien deze gegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn, behouden wij ons het recht voor om bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren. Iscal Sugar Caramel verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens uitsluitend te verwerken voor de volgende doeleinden :

 • De gebruiker in staat stellen om contact met ons op te nemen en/of een bestelling te plaatsen op de website ;
 • De uitvoering en levering van onze diensten ;
 • Het beheer van de contractuele relatie ;
 • De facturering en het beheer van onze rekeningen ;
 • De gebruiker een persoonlijke dienstverlening bieden door nieuwsbrieven te sturen, gepersonaliseerde producten te presenteren, ondersteuning te bieden en klachten op te volgen ;
 • Fraude, fouten en crimineel gedrag detecteren en de gebruiker ertegen beschermen ;
 • Promotionele aanbiedingen sturen indien u daar uitdrukkelijk mee hebt ingestemd (direct marketing). In dat geval staat het u te allen tijde vrij uw toestemming in te trekken.
Bij het bezoeken van onze website worden bepaalde gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Met deze gegevens kunnen wij uw gebruikerservaring optimaliseren. Het gaat om uw IP-adres, het geografische gebied, de dag en het tijdstip van het bezoek en de bezochte pagina’s. Door de website te bezoeken, stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen van dergelijke gegevens voor statistische doeleinden.

 1. Wie ontvangt uw persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend voor interne doeleinden worden gebruikt. Zij zullen niet verkocht of doorgegeven worden aan derden zonder uw voorafgaande toestemming. Iscal Sugar Caramel nam alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen om een schending van uw privacy te voorkomen. Mocht dit toch gebeuren, dan verbindt Iscal Sugar Caramel zich ertoe alle nodige maatregelen te treffen om de schade tot een minimum te beperken.

 1. Hoelang worden uw gegevens bewaard ?

Uw gegevens worden zolang bewaard als nodig is om de beoogde doelen te bereiken. Ze worden uit onze databank gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel of wanneer u rechtsgeldig gebruikmaakt van uw recht op wissing.

 1. Wat zijn uw rechten ?
  8.1 Waarborg van een eerlijke en rechtmatige verwerking

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt overeenkomstig de in punt 4 vermelde gerechtvaardigde doeleinden. Zij worden op gepaste, relevante en niet-buitensporige wijze verzameld en verwerkt en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het bereiken van de nagestreefde doeleinden.

  8.2 Recht op toegang

Als u uw identiteit kunt bewijzen, hebt u recht op informatie over de verwerking van uw gegevens. U hebt dus het recht om het doel van de verwerking te kennen, de betrokken gegevenscategorieën, de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden doorgegeven, de criteria die worden gebruikt om de bewaartermijn van de gegevens te bepalen, en de rechten die u op uw gegevens kunt uitoefenen.

  8.3 Recht op rectificatie

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen te allen tijde op eenvoudig schriftelijk verzoek worden gecorrigeerd.

  8.4 Recht op gegevenswissing (of ‘recht op vergetelheid’)

In de volgende gevallen hebt u ook recht op de verwijdering van uw persoonsgegevens :

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de beoogde doelstellingen ;
 • U trekt uw toestemming voor de verwerking in en er is geen andere wettelijke grond voor de verwerking ;
 • U hebt op geldige wijze gebruikgemaakt van uw recht van bezwaar ;
 • Uw gegevens werden illegaal verwerkt ;
 • Uw gegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Aangezien het wissen van gegevens voornamelijk betrekking heeft op de zichtbaarheid, is het mogelijk dat verwijderde gegevens toch nog tijdelijk worden bewaard.

  8.5 Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen hebt u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, met name in het geval van een geschil over de juistheid van de gegevens, als de gegevens nodig zijn in het kader van een gerechtelijke procedure, of in de tijd die Iscal Sugar Caramel nodig heeft om te verifiëren dat u uw recht op gegevenswissing op geldige wijze kunt uitoefenen.

  8.6 Recht van bezwaar

U hebt ook het recht zich te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden. Iscal Sugar Caramel zal de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten, tenzij het kan aantonen dat er dwingende legitieme redenen voor verwerking zijn die gelden boven uw recht van bezwaar.

  8.7 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht alle persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, te verkrijgen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. Op uw verzoek kunnen deze gegevens worden overgedragen aan een andere dienstverlener, tenzij dit technisch onmogelijk is.

  8.8 Recht op het intrekken van uw toestemming

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor directmarketingdoeleinden, te allen tijde intrekken.

 1. Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen ?

Om uw rechten te doen gelden, moet u ons per aangetekende brief een schriftelijk verzoek en een identiteitsbewijs sturen naar Iscal Sugar Caramel Boulevard Initialis, 5 – B-7000 Bergen, of per e-mail naar caramel@iscalsugar.be. Wij zullen zo spoedig mogelijk op uw verzoek antwoorden, uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek

 1. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens door Iscal Sugar Caramel, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be).